อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ อสสว. เกิดจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่อาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ต่าง ๆ

ภารกิจ อสสว.

การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ประกอบการ SMEs

การถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ

การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs และแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคการดำเนินธุรกิจของ SMEs

ข่าวสาร อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ข่าวสาร อสสว.

ข่าว อสสว.
งานแถลงข่าว “อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.)

นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร สสว. ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าว “อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.)” และกล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของ อสสว. โดยมี นายวิชิต นันทวรวัน…

Read On