สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)

21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1301 แฟกซ์ 0-2273-8850 เว็บไซต์ www.sme.go.th

– นายกัมพล สามปรุ
E-mail : kamphon@sme.go.th
โทร. 02 298 3123
– นางสาว อิสสริยา เซ็นเสถียร
E-mail : issariya@sme.go.th
โทร. 02 298 3106