อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ อสสว. เกิดจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่อาสาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยมีบทบาทและภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ประกอบด้วย

     1. การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ประกอบการ SMEs

     2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ

     3. การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน SMEs และแนวทางการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคการดำเนินธุรกิจของ SMEs

     สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  จึงได้ดำเนินการจัดทำทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ร่วมเป็น อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ อสสว. เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงคำปรึกษาแนะนำ องค์ความรู้ ประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญ  เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ให้ประสบความสำเร็จ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป