งานแถลงข่าว “อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.)

นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร สสว. ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าว “อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.)” และกล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของ อสสว. โดยมี นายวิชิต นันทวรวัน ประธานคณะทำงานสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ เพื่อการปฏิบัติงานของศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรในพื้นที่ กล่าวถึง บทบาทภารกิจของ อสสว. และ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวถึง กลไกและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ อสสว. ณ ห้องประชุม 1801 สสว. โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณะทำงาน อสสว. และ อสสว. ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สสว. และศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร เข้าร่วมงานผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom Meeting/Facebook Live : Osmepสสว)…

read more